Yên Thành: Tổ chức kiểm tra, giám sát công tác uỷ thác cho vay vốn từ NHCSXH đợt 1 năm 2023.

      Thực hiện kế hoạch số 01-KH/ĐTN, ngày 05/1/2023 của Ban Thường vụ Huyện đoàn ‘‘Về việc kiểm tra, giám sát hoạt động nhận dịch vụ uỷ thác cho vay vốn từ NHCSXH năm 2023. Từ ngày 18 đến 21/4/2023, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tổ chức 02 đoàn kiểm tra giám sát tại 02 cụm Đoàn đường 7 và cụm phía tây huyện.

      Tại các buổi làm việc, Đoàn kiểm tra đã nắm tình hình công tác ủy thác cho vay quý 1 năm 2023 và số liệu thời điểm đầu quý 2 năm 2023, từ hồ sơ sổ sách lưu của tổ chức xã và tổ quản lý, đồng thời tại mỗi tổ kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay của 5 hộ gia đình. Qua kiểm tra các đơn vị cơ bản đã thực hiện tốt công tác lưu trữ sổ sách uỷ thác theo quy định, nhất là các mẫu biên bản mới theo hướng dẫn số 10566/HD-NHCS về việc hướng dẫn quy trình phương pháp kiểm tra ngày 29/12/2022 của Tổng giám đốc NHCSXH, công tác tuyên truyền, vận động và phối hợp với Ngân hàng CSXH địa phương trong công tác cho vay, thu hồi nợ và gửi tiết kiệm hàng tháng đạt kết quả tích cực…

Kiểm tra thực tế mục đích sử dụng vốn vay tại các hộ gia đình

Đoàn kiểm tra nắm tình hình công tác ủy thác cho vay quý 1 năm 2023 và số liệu thời điểm đầu quý 2 năm 2023 tại các đơn vị

       Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, chất lượng tín dụng trên địa bàn. Đồng thời, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín dụng chính sách xã hội, cũng như những quy định về cho vay đối với hộ nghèo và đối tượng chính sách đến các tầng lớp đoàn thanh niên. Hiện nay, dư nợ ủy thác thuộc đoàn thanh niên quản lý là 126.533 triệu đồng (tăng 5.736 triệu đồng so với đầu năm, tốc độ tăng trưởng 4,75%), với 2.772 hộ được vay vốn, nợ quá hạn 29 triệu đồng giảm 2 triệu đồng so với đầu năm; có 29/32 đơn vị không có nợ quá hạn. Số tổ TK&VV: 73 tổ, trong đó tổ đạt loại tốt 73 tổ. Nhìn chung, các đơn vị đã thực hiện tốt công tác huy động tiền gửi của các cá nhân và tổ viên; công tác thu lãi được duy trì thực hiện tốt; việc bình xét cho vay đảm bảo đúng đối tượng, người vay có phương án sử dụng vốn, cam kết trả lãi và tham gia gửi tiết kiệm hàng tháng.

       Bên cạnh đó, vẫn còn một số khó khăn như nguồn vốn vay uỷ thác của Đoàn thanh niên còn thấp, chưa đáp ứng hết nhu cầu vay vốn sản xuất của thanh niên, còn nhiều trường hợp hộ vay bỏ đi làm ăn xa không có thông tin liên lạc, không thực hiện nghĩa vụ trả nợ trả lãi, hồ sơ sổ sách của một số đơn vị chưa sắp xếp khoa học, biên bản kiểm tra đang dùng mẫu cũ, nội dung ghi chép chưa chính xác, một số hộ vay chưa có ý thức trong việc trả nợ, chây ỳ, dẫn đến tình trạng nợ quá hạn, lãi tồn…

 

Đoàn kiểm tra thăm các mô hình sản xuất, kinh doanh tại các hộ gia đình có sử dụng vốn vay NHCSXH

       Kết thúc các buổi kiểm tra ở các đơn vị, đoàn kiểm tra đề nghị các đơn vị tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao ý thức người dân, nhất là những hộ vay vốn Ngân hàng chính sách xã hội huyện, chấp hành tốt việc trả lãi, trả nợ gốc theo quy định, gắn với tuyên truyền các gói vay mới, để người dân nắm và tiếp cận được nguồn vốn vay ưu đãi để đầu tư phát triển kinh tế gia đình. Phối hợp chặt với Ngân hàng chính sách xã hội trong việc xử lý, thu hồi nợ, kiên quyết xử lý nghiêm những hộ chây ỳ, kỳ kèo cố tình không trả nợ theo quy định. Tăng cường công tác củng cố, nâng cao chất lượng những tổ tiết kiệm và vay vốn yếu kém, để nâng cao chất lượng công tác quản lý và thu hồi nợ. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để nắm thông tin và nhu cầu vay vốn của từng hộ, cũng như tiếp cận, hướng dẫn hộ vay sử dụng vốn vay đúng mục đích, nâng cao thu nhập cho gia đình, để thực hiện tốt việc trả lãi, trả nợ theo đúng kỳ hạn, cập nhật các mẫu biên bản quy trình kiểm tra theo hướng dẫn số 10566/HD-NHCS. Đồng thời, tăng cường phối hợp với NHCSXH huyện tổ chức các lớp tập huấn cho các thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn, đảm bảo hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng tín dụng trên địa bàn./.

Khắc Bằng – Huyện đoàn Yên Thành.