Yên Thành: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công thác ủy thác vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội

Phát huy các phong trào trong Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, phong trào “Tuổi trẻ sáng tạo”, nhất là sáng tạo trong lao động, sản xuất, kinh doanh luôn được Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Yên Thành quan tâm, thực hiện tốt. Trong thời gian qua, Đoàn Thanh niên huyện Yên Thành thường xuyên chú trọng triển khai nhiều hoạt động, đặc biệt là giúp đỡ, hỗ trợ đoàn viên, thanh niên tiếp cận các nguồn vốn Ngân hành chính sách xã hội huyện để phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống ngay tại quê nhà.

Thời gian qua, thực hiện Chương trình phối hợp giữa Đoàn Thanh niên huyện với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện về chương trình tín dụng cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác, để giúp đoàn viên thanh niên có thêm nguồn vốn đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, từng bước vươn lên làm giàu chính đáng, Đoàn Thanh niên huyện đã tăng cường công tác phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện thực hiện tốt các nội dung đã ký kết trong hợp đồng ủy thác, thực hiện tốt công tác ủy thác cho vay với Ngân hàng Chính sách xã hội, tạo điều kiện cho thanh niên và nhân dân vay vốn ưu đãi phát triển kinh tế.

Huyện đoàn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở

Huyện đoàn thường xuyên tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về tín dụng chính sách đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác; tích cực quan tâm đến công tác giao ban giữa các Đoàn thanh niên xã, thị trấn với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện theo lịch giao dịch xã để nắm bắt tình hình, kết quả thực hiện ủy thác cho vay, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh tại cơ sở.

Cùng với đó, Huyện đoàn đã chỉ đạo các Đoàn thanh niên xã, thị trấn xây dựng chương trình công tác, kế hoạch kiểm tra giám sát, phân công cán bộ đoàn trực tiếp quản lý và giám sát hoạt động của các tổ vay vốn tiết kiệm, đôn đốc các hộ vay trả nợ và trả lãi theo định kỳ hàng tháng. Đồng thời, chỉ đạo các Tổ Tiết kiệm và vay vốn bình xét công khai, dân chủ, đúng đối tượng, hướng dẫn đoàn viên, thanh niên vay lập hồ sơ, tiến hành phê duyệt, giải ngân kịp thời.

Huyện đoàn chủ trì phối hợp với NHCSXH huyện kiểm tra giám sát tại xã Tăng Thành

Để đảm bảo an toàn và phát huy hiệu quả nguồn vốn, Huyện đoàn thường xuyên kiểm tra, giám sát nguồn vốn ủy thác. Hằng năm, Ban Thường vụ Huyện đoàn xây dựng kế hoạch kiểm tra tình hình sử dụng vốn của đoàn viên, thanh niên tại các xã, thị trấn; tiến hành kiểm tra 100% tổ tiết kiệm. Trong quá trình kiểm tra, Huyện đoàn đã kiểm tra các Tổ Tiết kiệm và vay vốn, đi sâu kiểm tra đối tượng cho vay, mục đích sử dụng vốn và vay vốn, các hộ vay. Theo đó, ngày 24/4/2023, Huyện đoàn đã chủ trì phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện kiểm tra nguồn vốn ủy thác đối với xã Tăng Thành. Qua kiểm tra cho thấy, các hộ do Đoàn thanh niên quản lý đều sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả, trả nợ, lãi đúng hạn; chất lượng hoạt động của tổ tiết kiệm và vay vốn được nâng lên.

Hiện nay, Huyện đoàn đang quản lý 73 Tổ tiết kiệm và vay vốn, dư nợ ủy thác đạt 131.434 triệu đồng giúp cho 2.861 hộ vay; nợ quá hạn 29 triệu đồng. Có thể thấy rằng, sự tích cực, chủ động trong thực hiện công tác nhận ủy thác vốn vay với Ngân hàng chính sách xã hội của Huyện đoàn Yên Thành đã góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế trên địa bàn huyện. Đồng thời, hỗ trợ các đoàn viên, thanh niên xây dựng các mô hình kinh tế để lập thân, lập nghiệp, vươn lên làm giàu, đóng góp vào sự phát triển chung của huyện.

Khắc Bằng – Huyện đoàn Yên Thành