Quế Phong: Tổ chức sinh hoạt Câu lạc bộ Lý luận trẻ cấp huyện quý II, năm 2023

Sáng ngày 05/5/2023, Câu lạc bộ Lý luận trẻ huyện Quế Phong tổ chức Hội nghị sinh hoạt quý II, năm 2023 với chủ đề riển khai một số nội dung cơ bản về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.
Toàn cảnh Hội nghị
Tại Hội nghị, đồng chí Nông Hải Duy – Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ huyện Quế Phong đã cung cấp một số thông tin nổi bật về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, trao đổi các nội dung chính về tác phẩm của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo đó, cuốn sách “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” có dung lượng hơn 600 trang với hơn 100 hình ảnh minh họa, được trình bày theo phong cách báo chí, hiện đại, chia thành 3 phần. Trong đó, phần thứ nhất “Một số vấn đề rút ra từ thực tiễn công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở Việt Nam”; phần thứ hai “Nhất quán phương châm: Phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực từ sớm, từ xa, cả ngọn lẫn gốc”; phần thứ ba “Trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”.

Nội dung cuốn sách thể hiện sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, toàn diện và đầy sức thuyết phục của đồng chí Tổng Bí thư, được đúc rút từ kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sinh động, cho thấy tầm nhìn xa của đồng chí về các vấn đề xây dựng Đảng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát triển đất nước, góp phần làm sáng rõ bước phát triển trong tư duy lý luận của Đảng về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Xuyên suốt cuốn sách là tư tưởng nhất quán, kiên định và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gợi mở, định hướng và tham góp nhiều giải pháp có giá trị quan trọng trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực hiện nay, giúp cán bộ, đảng viên và nhân dân nắm vững, quán triệt và tổ chức thực hiện sâu rộng, hiệu quả, xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh.
Đồng chí Nông Hải Duy – Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ huyện Quế Phong trình bày tại Hội nghị
Trong thời gian qua, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị trong và ngoài nước ra sức tung ra các luận điệu sai trái, xuyên tạc những thành quả cách mạng của Việt Nam. Một trong những vấn đề được các thế lực thù địch tập trung chống phá, xuyên tạc nhiều nhất trên các phương tiện truyền thông đại chúng, nhất là mạng xã hội về công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng, Nhà nước ta. Đoàn viên với vai trò là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là lực lượng quan trọng trong tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trên không gian mạng. 

Đồng chí Nông Hải Duy – Phó Bí thư Huyện đoàn, Chủ nhiệm CLB Lý luận trẻ cấp huyện đã nhấn mạnh việc tổ chức đợt sinh hoạt chính trị về tác phẩm “Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần xây dựng Đảng và Nhà nước ta ngày càng trong sạch, vững mạnh” của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phải được triển khai nghiêm túc, thường xuyên, sâu rộng tới từng chi đoàn, tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể ĐVTN với hình thức phong phú, đa dạng, sáng tạo, hiệu quả, tiết kiệm, gắn với các hoạt động của địa phương, đơn vị.

Hội nghị là dịp để cán bộ, đoàn viên, thành viên CLB nghiên cứu, quán triệt, làm sáng rõ hơn và lan tỏa mạnh mẽ giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, giúp các cấp bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên nắm vững, quán triệt và triển khai có hiệu quả hơn công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, đóng góp tích cực vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Thu Trang – Huyện đoàn Quế Phong.