Kỳ Sơn: Học tập Luật Thanh niên và chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030.

46Ngày 5/11/2022, tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện, BTV Huyện đoàn tổ chức lớp tập huấn kỹ năng cho đội ngũ Báo cáo viên, Tuyên truyền viên về Luật Thanh niên và Chiến lược Phát triển Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 tại Hội trường Trung tâm Chính trị Huyện Kỳ Sơn.

Tại buổi tập huấn, các bạn đoàn viên, thanh niên được nghe Báo cáo viên triển khai những điểm mới về Luật Thanh niên năm 2020 và Chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021 – 2030. Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, phổ biến những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị – xã hội; cung cấp kỹ năng nghiệp vụ nắm bắt tình hình tư tưởng cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên; tuyên truyền các nội dung thông tin theo sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy và sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn trong công tác tuyên truyền, giáo dục, các nội dung trọng tâm công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi huyện Kỳ Sơn năm 2022. Qua đó, đưa ra các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ Báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn.

Đồng chí La Khăm Ỏn – Phó Giám đốc Trung tâm Chính trị Huyện Kỳ Sơn phổ biến những quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội LHTN Việt Nam, Đội TNTP Hồ Chí Minh và các đoàn thể chính trị – xã hội

Đồng chí Hờ Bá Rê – Phó Bí thư Đoàn xã Mường Lống phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Đoàn xã Mường Ải tuyên truyền, tổ chức Hội nghị học tập Luật thanh niên và Chiến lược phát triển
Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030 cho Đoàn viên thanh niên

Thông qua buổi tập huấn đã cung cấp thông tin, định hướng công tác tuyên truyền, trang bị các kiến thức cần thiết, mang tính thời sự cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, từ đó có những giải pháp phù hợp, định hướng đúng đắn cho đoàn viên, thanh niên trong tình hình hiện nay./.

Huyện đoàn Kỳ Sơn