Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 565 | Tất cả: 18,111,414
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  ĐỜI SỐNG THANH NIÊN > TÂM SỰ VỚI ĐOÀN  
Nghệ An: Những giải pháp thực hiện quy định về chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn.
Tin đăng ngày: 2/7/2018 - Xem: 521
 

Công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, chính trị tư tưởng cho thanh niên có vai trò, vị trí đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng, củng cố niềm tin, bản lĩnh chính trị cho thanh niên, qua đó xây dựng thế hệ thanh niên có hoài bão, lý tưởng, khát vọng và trách nhiệm. Để làm được điều đó, đòi hỏi đội ngũ cán bộ Đoàn phải luôn gương mẫu đi đầu trong việc học tập, rèn luyện lý luận chính trị. Thời gian qua, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tích cực đẩy mạnh triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ tỉnh đến cơ sở đạt hiệu quả.

Cụ thể hoá Quy định số 01-QĐ/TWĐTN-BTC ngày 28/5/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn về Quy định chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022, ngày 02/7/2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã xây dựng và ban hành kế hoạch số 63-KH/TĐTN-TCKT về triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022.

Theo đó, kế hoạch nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ Đoàn những kiến thức về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên, từ đó xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn các cấp có phẩm chất chính trị, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng vị trí công tác, cùng cấp uỷ, chính quyền và nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị và tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ngày càng vững mạnh. Đồng thời, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn mong muốn việc học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn từ nghĩa vụ, trách nhiệm sẽ trở thành việc làm thường xuyên, tự giác, tạo thành phong trào thi đua học tập lý luận chính trị trong các cấp bộ Đoàn, từ đó từng bước chuẩn hoá cán bộ, đảm bảo tiêu chuẩn chức danh, vị trí việc làm.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn cũng xác định nhóm đối tượng sẽ tham gia chế độ học tập lý luận chính trị bao gồm: Cán bộ Đoàn giữ chức vụ Bí thư Chi đoàn trở lên; Cán bộ, lãnh đạo làm việc trong các cơ quan chuyên trách của Đoàn từ cấp huyện trở lên; Lãnh đạo các đơn vị sự nghiệp thuộc Tỉnh đoàn; Tổng phụ trách Đội, thủ lĩnh thanh niên các trường; Trợ lý thanh niên, cán bộ ban thanh niên trong lực lượng vũ trang.

Nội dung nghiên cứu học tập tập trung chủ yếu vào: Lý luận về chủ nghĩa Mác -Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn các cấp; Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Đoàn cấp tỉnh; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Về giải pháp cụ thể, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn giao Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn là bộ phận thường trực, tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 - 2022; hướng dẫn, theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn toàn tỉnh cho Ban Bí thư Trung ương Đoàn trước 30/10 hằng năm; giao Ban Tuyên giáo Tỉnh đoàn tham mưu kế hoạch học tập các nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, của Đoàn; chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị; nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; chuẩn bị nội dung học tập chuyên đề tại các hội nghị Ban Chấp hành Tỉnh đoàn và hội nghị sơ kết, tổng kết công tác Đoàn toàn tỉnh; Giao Ủy ban kiểm tra Tỉnh đoàn chịu trách nhiệm tham mưu việc kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả học tập lý luận chính trị đối với đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Tỉnh đoàn, cán bộ cơ quan Tỉnh đoàn và kết quả thực hiện quy định này tại các huyện, thành, thị đoàn và đoàn trực thuộc. Trong năm 2018 Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tổ chức 1 đợt học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp vào cuối năm 2017 và dự kiến học tập 01 chuyên đề chỉ thị 05 vào tháng 8/2018.

Đối với các đơn vị Đoàn cấp huyện, căn cứ kế hoạch của Tỉnh đoàn để xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tại cấp huyện và chỉ đạo cơ sở triển khai thực hiện, đồng thời tăng cường tuyên truyền để ĐVTN được biết để chủ trương và cùng tham gia học tập; xây dựng kế hoạch kiểm tra, đánh giá (tổ chức thi hoặc viết bài thu hoạch) việc học tập lý luận chính trị của cán bộ thuộc cấp mình quản lý và báo cáo Đoàn cấp trên trực tiếp trực 15/10 hằng năm, đồng thời hằng năm, các đơn vị đưa kết quả học tập lý luận chính trị làm một tiêu chí để xem xét, đánh giá và phân loại cán bộ cấp mình quản lý.

Công tác học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn là một trong những nội dung đặc biệt quan trọng của tổ chức Đoàn. Chính vì vậy công tác này cần được triển khai thực hiện thường xuyên, nghiêm túc nhằm giáo dục, rèn luyện ý chí, tư tưởng kiên định, bản lĩnh chính trị vững vàng cho cán bộ Đoàn đồng thời đáp ứng yêu cầu của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác Đoàn trong thời kỳ mới.

Ban Tổ chức - Kiểm tra Tỉnh đoàn

 

Đời sống Thanh niên khác:
Thanh Chương: Gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019 (10/11/2019)
Tương Dương: Hiệu quả từ triển khai thực hiện mô hình “Đội thanh niên xung kích tham gia giữ gìn an ninh trật tự” (8/11/2019)
Tương Dương: Phát huy hiệu quả mô hình “Cổng trường An toàn giao thông” (8/11/2019)
Tương Dương: Phát huy hiệu quả đội hình thanh niên tình nguyện sơ cấp cứu nạn nhân tai nạn giao thông (6/11/2019)
Nghĩa Đàn: Nhân rộng nét đẹp văn hóa với mô hình cổng trường an toàn giao thông (27/10/2019)
Qùy Châu: Chỉ đạo triển khai có hiệu quả Cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới” giai đoạn 2018 – 2022. (5/11/2019)
Quế Phong: Phát huy hiệu quả của các Đội xử lý tình huống bất thường giao thông trên địa bàn huyện (5/11/2019)
Kỳ Sơn: Tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2019 (31/10/2019)
Quỳnh Lưu: Phát huy vai trò của tổ chức Đoàn trong công tác phòng, chống ma tuý (30/10/2019)
Quế Phong: Phát triển thành công mô hình kinh tế tập thể do thanh niên làm chủ (25/10/2019)
Tuổi trẻ Quỳ Hợp với ngày thứ 7 tình nguyện giúp dân giải quyết các thủ tục hành chính (25/10/2019)
Nghi Lộc: Xây dựng tuyến đường treo cờ kiểu mẫu (25/10/2019)
Nghi Lộc: Ra mắt CLB dân ca - ví dặm năm 2019 (23/10/2019)
Đoàn viên thanh niên Thành phố hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả đợt mưa lũ (23/10/2019)
Quỳnh Lưu: Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2019 (22/10/2019)
  TIN MỚI  
Thanh Chương: Gần 300 đoàn viên, thanh niên tham gia Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2019
Đô Lương: Tích cực triển khai xây dựng mô hình “Khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội”
Nghi Lộc: Hoàn thành công tác kiểm tra đánh giá công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2019
Anh Sơn: Hiệu quả mô hình thanh niên xung kích giữ gìn an ninh trật tự
Quế Phong: Hội thi Rung chuông vàng tìm hiểu kiến thức sức khỏe sinh sản vị thành niên, thanh niên
Tân Kỳ: Hiệu quả bước đầu từ mô hình khu dân cư không có thanh thiếu niên mắc tệ nạn xã hội năm 2019
Hưng Nguyên: Lan tỏa hình ảnh "Cổng trường giao thông
Khởi nghiệp từ niềm đam mê dành cho trẻ
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đ/c Phạm Tuấn Vinh - UVBTV TW Đoàn, Bí Thư Tỉnh đoàn