Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 478 | Tất cả: 19,547,996
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH > BÀI VIẾT  
Giáo dục thanh thiếu nhi thông qua hệ thống báo chí của Đoàn
Tin đăng ngày: 11/4/2015 - Xem: 1882
 

Giáo dục thanh thiếu nhi theo lý tưởng của Đảng là chức năng cơ bản, là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt và là mục tiêu quan trọng trong các hoạt động, trong các phong trào thanh thiếu nhi của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Mục tiêu giáo dục của Đoàn là góp phần củng cố niềm tin, bồi đắp lý tưởng và đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức pháp luật cho thanh thiếu nhi, đồng thời huy động các lực lượng xã hội tham gia giáo dục thanh thiếu nhi, góp phần đào tạo, bồi dưỡng lực lượng dự bị trực tiếp cho Đảng, kế tục xứng đáng và kiên định đi theo con đường của Đảng Cộng sản Việt Nam và Bác Hồ kính yêu đã lựa chọn. Mục tiêu đó đã và đang đặt ra những yêu cầu, nhiệm vụ, nặng nề đối với công tác giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nói chung và hệ thống báo chí của Đoàn nó riêng.

Hệ thống báo chí của Đoàn là một bộ phận trong hệ thống tổ chức của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, là công cụ quan trọng trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi; tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đoàn; tuyên truyền giáo dục lý tưởng, đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá cho thanh thiếu nhi, là diễn đàn tin cậy của thanh thiếu nhi và nhân dân; là vũ khí tư tưởng tin cậy, sắc bén của Đảng, của Đoàn. Hệ thống báo chí của Đoàn có vai trò tiên phong quán triệt và tuyên truyền những luận điểm quan trọng của Hồ Chí Minh về giáo dục thanh thiếu niên, nhi đồng đó là: Lý tưởng của thanh niên Việt Nam hiện nay là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội; bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau là một việc rất quan trọng và rất cần thiết; giáo dục thế hệ trẻ là sự nghiệp “trồng người”; phải phát triển toàn diện nhân cách thế hệ trẻ; phải kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục và tự giáo dục; giáo dục thế hệ trẻ thông qua hành động cách mạng; giáo dục thanh thiếu nhi vừa là một khoa học, vừa là một nghệ thuật. Trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi, hệ thống báo chí của Đoàn có vai trò và nhiệm vụ đặc biệt quan trọng thể hiện ở những nội dung sau:

Thứ nhất,hệ thống báo chí của Đoàn  góp phần quan trọng trong việc hình thành thế giới quan cách mạng và nhân sinh quan cộng sản cho thanh thiếu nhi. Góp phần bồi dưỡng lý tưởng, đạo đức cách mạng, giáo dục lối sống, xây dựng nếp sống văn minh, lành mạnh cho thanh thiếu nhi; nâng cao bản lĩnh chính trị, tạo sức "đề kháng" để giúp thanh thiếu nhi đấu tranh chống những tiêu cực, tệ nạn xã hội và chiến lược “diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch. Bằng những chuyên trang, chuyên mục hướng trọng tâm vào nội dung giáo dục thanh thiếu nhi theo lý tưởng của Đảng và Bác Hồ kính yêu; phục vụ đắc lực cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tuyên truyền kịp thời và thường xuyên các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các chủ trương, chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; quán triệt đường lối CNH, HĐH của Đảng; giáo dục lý tưởng hoài bão độc lập dân tộc và CNXH cho thanh thiếu nhi; phát triển chí khí và trí tuệ, niềm tin và đạo đức cách mạng, tri thức khoa học và giá trị nhân văn; chuẩn bị hành trang tạo năng lực cần thiết cho thanh thiêu nhi tích cực tham gia có hiệu quả vào công cuộc CNH, HĐH đất nước và hội nhập quốc tế.

Báo chí của Đoàn gợi mở, định hướng cho thanh thiếu nhi, nâng cao lập trường tư tưởng, đạo đức lối sống tốt đẹp, đề cao lý tưởng cách mạng, xây dựng bản lĩnh chính trị và khoa học vững vàng, giúp họ có niềm tin vào đường lối chính sách và vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng, con đường đi lên CNXH của đất nước và định hướng lối sống cho thanh niên, tạo cho thanh niên có trách nhiệm xung phong đi đầu, xung kích sáng tạo, thực hiện thắng lợi các chương trình quốc gia phát triển thanh niên, có thái độ đấu tranh chống lại mọi biểu hiện tiêu cực, sai trái cản trở, cũng như mọi âm mưu của kẻ thù phá hoại sự nghiệp cách mạng, lôi kéo thanh niên và những hành vi tham nhũng, tiêu cực trong xã hội.

Thứ hai, hệ thống báo chí của Đoàn góp phần quan trọng trong việc xây dựng, giáo dục đạo đức cách mạng, lối sống văn hoá, ý thức pháp luật cho thanh niên. Góp phần giáo dục, rèn luyện, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa. Đó là con người: “… thiết tha gắn bó với lý tưởng độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; có đạo đức trong sáng, có ý chí kiên cường xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc; có năng lực tiếp thu tinh hoa văn hoá nhân loại; phát huy tiềm năng của dân tộc và con người Việt Nam; có ý thức cộng đồng và phát huy tính tích cực của cá nhân, làm chủ tri thức khoa học và công nghệ hiên đại, có tư duy sáng tạo, có kỹ năng thực hành giỏi, có tác phong công nghiệp, có tính tổ chức kỷ luật; có sức khoẻ, là những người kế thừa xây dựng CNXH vừa “hồng” vừa “chuyên” như lời căn dặn của Bác Hồ”.

Báo chí của Đoàn có vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền giáo dục đạo đức cách mạng cho thanh thiếu nhi thông qua các cuộc vận động, đặc biệt cuộc vận động "Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác" được báo chí của Đoàn tuyên truyền phù hợp với đối tượng thanh thiếu nhi; với các bài đề cao phong cách, thái độ ứng xử của Bác, đăng bài viết của những nhân vật đã từng vinh dự được gặp Bác, có kỷ niệm không bao giờ quên đối với Bác có hiệu quả giáo dục cao đối với thanh thiếu nhi.

Thông qua hình thức truyền thông bằng các gương người tốt, việc tốt nhằm giáo dục thanh thiếu nhi như đưa cái thiện đẩy lùi cái ác, đưa việc tốt chống lại các tệ nạn; lấy điều tốt đẹp để giáo dục, hướng thiện cho thanh thiếu nhi. Các bài viết phản ánh về gương thanh niên sống đẹp, sống có ích, giới thiệu các điển hình cán bộ, đoàn viên thanh niên xuất sắc về chuyên môn, về lối sống; gương học sinh, sinh viên vượt khó, học giỏi; những hình ảnh, câu chuyện về thanh thiếu nhi làm việc tốt tác động đến tình cảm, trách nhiệm của thanh thiếu nhi đối với cộng đồng, gia đình và xã hội. Nhiều tấm gương phản ánh thông qua báo chí của Đoàn đã trở thành hình ảnh cho giới trẻ học tập, noi theo. Gieo vào lòng bạn đọc những bài học làm người hết sức sâu sắc. Những gương sáng của tuổi trẻ, những hành động đẹp của mỗi người dân trong xã hội là tư liệu quí cho báo chí của Đoàn phản ánh, góp phần giáo dục Chân - Thiện - Mĩ cho thanh thiếu nhi.

Báo chí của Đoàn thường xuyên mở ra các diễn đàn thanh niên có những nội dung, chuyên đề giáo dục phù hợp, sâu sắc cho thanh thiếu nhi, đồng thời có sức lay động đến các đối tượng khác trong xã hội thu hút sự quan tâm của mọi đối tượng thanh thiếu nhi, đó là nơi gửi gắm suy nghĩ, quan điểm, tâm tư, tình cảm của bạn đọc và là nơi tạo dư luận, sự đồng thuận của mọi người về việc nên làm và nên tránh của mỗi người.

Thứ ba, hệ thống báo chí của Đoàn tuyên truyền về các cuộc vận động và các phong trào hành động cách mạng của thanh niên nhằm hướng dẫn, động viên, cổ vũ và giáo dục thanh niên, phát huy tính tích cực chính trị - xã hội, tính xung phong, tình nguyện và năng lực sáng tạo của đoàn viên, thanh thiếu nhi. Đồng thời định hướng cho thanh thiếu nhi rèn luyện ý chí, vươn lên làm chủ bản thân, gia đình và xã hội, phát huy vai trò xung kích, sẵn sàng thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Hệ thống báo chí của Đoàn tích cực, chủ động khởi xướng và tổ chức nhiều hoạt động xã hội có ý nghĩa giáo dục thanh thiếu nhi; tham gia phong trào “đền ơn, đáp nghĩa”, các giải thưởng, học bổng cho thanh thiếu nhi nghèo, giới thiệu việc làm, giúp đỡ đồng bào gặp thiên tai; tổ chức các cuộc thi tìm hiểu, các hoạt động văn hoá, các giải thể thao v.v... thu hút đông đảo thanh thiếu nhi và nhân dân tham gia, tạo môi trường giáo dục rộng lớn trong cộng đồng.

Để hệ thống báo chí của Đoàn tiếp tục phát huy vai trò và hiệu quả trong công tác giáo dục thanh thiếu nhi thời gian tới, điều quan trọng là mỗi tờ báo cần tuân thủ các nguyên tắc giáo dục, thực hiện nghiêm chỉnh tôn chỉ mục đích của mình:

Trước hết, phải đảm bảo tính Đảng trong truyền thông giáo dục. Tính đảng là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong toàn bộ công tác truyền thông giáo dục của báo chí. Phải đảm bảo giữ vững lập trường, quan điểm của chủ nghĩa Mác-Lênin, của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh trong các nội dung, hình thức truyền thông giáo dục của báo chí của Đoàn. Đồng thời kiên quyết phê phán, đấu tranh không khoan nhượng với những quan điểm đối lập với Đảng, đối lập với học thuyết Mác-Lênin, đặc biệt là với những quan điểm diễn biến hoà bình của các thế lực phản động trong nước và nước ngoài. Phải tăng cường tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh cho thanh niên, làm cho chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh thấm đượm trong tư tưởng, lý tưởng của thanh niên, góp phần củng cố niềm tin của thanh niên vào đường lối độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đảm bảo tính đảng trong công tác truyền thông giáo dục thể hiện ở việc bám sát các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong các nội dung giáo dục, trong việc chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của của các cấp ủy Đảng trong công tác tuyên truyền giáo dục của Đoàn từ Trung ương đến địa phương.

Thứ hai,Đảm bảo tính quần chúng trong công tác truyền thông giáo dục. Báo chí của Đoàn phải bám sát nhiệm vụ chính trị của đất nước trong từng giai đoạn cách mạng, trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ, căn cứ vào điều kiện thực tiễn, vào trình độ, đặc điểm của các đối tượng thanh niên để có những hình thức, phương pháp truyền thông giáo dục phù hợp để chuyển tải có hiệu quả cao nhất đến đoàn viên thanh niên những nội dung giáo dục của Đoàn.

Thứ ba, đảm bảo tính khoa học trong công tác truyền thông giáo dục. Truyền thông giáo dục là một quá trình giáo dục liên tục, hệ thống, khoa học và mang tính nghệ thuật. Bạn đọc của báo chí của Đoàn là đoàn viên, thanh thiếu nhi, một lực lượng xã hội đặc biệt, trẻ, khoẻ, có trình độ học vấn cao, năng động sáng tạo trong thực tiễn và khoa học, sắn sàng tiếp thu cái mới, cái tiên tiến. Do vậy, truyền thông giáo dục của báo chí phải là một khoa học và mang tính nghệ thuật cao mới có thể thu hút được sự quan tâm của đông đảo thanh thiếu nhi. Yêu cầu để thực hiện nguyên tắc này là các nội dung giáo dục của báo chí phải đảm bảo tính chính xác, tính khách quan, đồng thời phải đảm tính khoa học, lôgic chặt chẽ, ngôn ngữ khoa học chính trị phải chính xác. Hình thức và phương pháp thể hiện của các bài viết phải phù hợp với thực tiễn, với đối tượng, đồng thời phải đảm bảo bám sát nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước và của Đoàn Thanh niên trong từng giai đoạn của cách mạng.

Thứ tư,đảm bảo tính lợi ích của thanh niên trong truyền thông giáo dục. Xã hội không ngừng phát triển đặc biệt là trong những tác động có tính toàn cầu hiện nay đã xuất hiện những xu hướng mới lợi ích của con người trong xã hội và lợi ích của thanh niên cũng không nằm ngoài những xu hướng mới đó. Những xu hướng lợi ích mới nảy sinh đó cũng tác động mạnh đến thanh niên Việt Nam. Trong tính phong phú, đa dạng của những lợi ích trong thanh niên Việt Nam hiện nay, có những cái tích cực, tiến bộ, nhưng bên cạnh đó có những cái tiêu cực, phản tiến bộ. Hệ thống báo chí của Đoàn phải đề cập đến những quyền, lợi ích chính đáng của thanh thiếu nhi. Đó là lợi ích về được học tập và bình đẳng về cơ hội học tập, trong lập thân, lập nghiệp, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng đất nước, trong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; trong nâng cao trình độ nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu phát triển khoa học và công nghệ; trong hoạt động khoa học, công nghệ và bảo vệ tài nguyên, môi trường; lợi ích trong hoạt động văn hoá, nghệ thuật, vui chơi, giải trí, trong bảo vệ sức khoẻ, hoạt động thể dục, thể thao; và đặc biệt là lợi ích của thanh niên trong quản lý nhà nước, quản lí xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Trong thời gian tới  hệ thống báo chí của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tiếp tục phát huy vai trò của mình, thực sự là lực lượng, công cụ sắc bén trong công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, văn hoá, khoa học và tổ chức các phong trào hành động cách mạng cho thanh thiếu nhi; thực sự là diễn đàn của tuổi trẻ Việt Nam. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng nội dung, hình thức tuyên truyền nhằm tăng sự hấp dẫn đối với tuổi trẻ. Các ấn phẩm báo chí Đoàn phải là một loại tài liệu sinh hoạt của thanh thiếu nhi; kịp thời cung cấp thông tin, kiến thức cần thiết cho thanh thiếu nhi góp phần giúp đoàn viên thanh niên lý giải đầy đủ, chính xác các vấn đề đặt ra trong cuộc sống. Báo chí của Đoàn phải tham gia có hiệu quả vào quá trình hướng dẫn, định hướng và tổ chức các phong trào thanh thiếu nhi. Phản ánh kịp thời và tăng cường tin, bài, thời lượng, số ấn phẩm tuyên truyền về công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; công tác thanh niên; biểu dương, cổ vũ những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, những nhân tố mới, mô hình, cách làm hay trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Phản ánh chính xác, kịp thời nguyện vọng chính đáng của tuổi trẻ; tích cực đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực và tệ nạn xã hội; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh thiếu nhi. Đồng thờ, đẩy mạnh việc tổ chức các hoạt động xã hội, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động, ảnh hưởng và uy tín của tổ chức Đoàn, Hội, Đội, tập hợp, đoàn kết thanh niên; thiết thực giúp đỡ, hỗ trợ thanh thiếu nhi. Kịp thời phát hiện và cổ vũ những mô hình, điển hình mới trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trên mọi lĩnh vực. Tổ chức các hoạt động “Đền ơn, đáp nghĩa”, nhân đạo từ thiện, chăm lo cho các gia đình chính sách, giúp đỡ TTN và nhân dân khó khăn, hoạn nạn...

Hê thống báo chí của Đoàn có vai trò đặc biệt quan trọng và trách nhiệm hết sức nặng nề trong công tác giáo dục của Đoàn, cùng với hệ thống tổ chức Đoàn trong cả nước phấn đấu thực hiện mục tiêu chung của công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi: "Tăng cường bồi dưỡng lòng yêu nước và ý thức công dân, lý tưởng và đạo đức cách mạng, bản lĩnh chính trị và văn hoá cho thanh thiếu nhi; tích cực chăm lo bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của thanh niên; phát huy tiềm năng to lớn của thế hệ trẻ Việt Nam xung kích “Sớm đưa nước ta ra khỏi tình trạng kém phát triển“, phấn đấu cùng toàn Đảng, toàn dân thực hiện thắng lợi CNH, HĐH đất nước vì mục tiêu “Dân giầu, nước mạnh, xã hội dân chủ, công bằng, văn minh“.

TS. Lê Văn Cầu - Tổng Biên tập Tạp chí Thanh niên

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khác:
Tuổi trẻ Tương Dương chung tay xây dựng môi trường xanh-sạch-đẹp (9/3/2020)
Nâng cao chất lượng sinh hoạt, chỉ đạo tốt công tác tham mưu tổng hợp, đối nội, đối ngoại tại Chi bộ Văn phòng Tỉnh đoàn (17/2/2020)
Kiến tạo Trường học Xanh của học sinh Quốc học Vinh (13/2/2020)
Tết sẻ chia – Xuân ấm áp (10/1/2020)
Chi đoàn Đội CC&CNCH số 9, Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Thăm hỏi, động viên gia đình có hai bố con đuối nước thương tâm trên sông hoàng mai (27/12/2019)
Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH: Huấn luyện nghiệp vụ PCCC&CNCH Trường THPT Dân tộc nội trú Nghệ An (28/11/2019)
Chuỗi hoạt động hưởng ứng Hành trình “Tôi yêu Tổ quốc tôi” (19/11/2019)
Kỳ Sơn: Đẩy mạnh triển khai học tập 06 bài học lý luận chính trị cho đoàn viên (08/11/2019)
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Tọa đàm “Tuổi trẻ Công an Nghệ An thực hiện Chương trình thanh niên học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ, đời sống văn hóa, thể chất và tinh thần” (22/01/2019)
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Diễn đàn với chủ đề "Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới", giai đoạn 2018 - 2022 (19/6/2019)
Kỳ Sơn: Hội nghị BCH Huyện đoàn lần thứ XII (mở rộng), nhiệm kỳ 2017 - 2022; Ra mắt CLB “Lý luận trẻ” huyện Kỳ Sơn giai đoạn 2019 – 2022 (6/11/2019)
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm, nói đi đôi với làm" (20/02/2019)
Nghĩa Đàn: Tổ chức hội nghị học tập chỉ thị số 05-CT/TW chuyên đề năm 2019 cho gần 150 đồng chí cán bộ Đoàn (18/4//2019)
Đoàn Thanh niên Công an tỉnh tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt chuyên đề "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"cho cán bộ Đoàn (05/02/2019)
Kỳ Sơn: Tổ chức Hội nghị quán triệt Chuyên đề: “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc phát huy dân chủ, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của TTN” (16/5/2019)
  TIN MỚI  
Lồng ghép nhiều hoạt động Tháng Thanh niên để tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 tại huyện Thanh Chương
Tân Kỳ: Đem sức trẻ xây cuộc đời trên quê hương Nghĩa Bình
Quỳ Hợp: Đoàn thanh niên Trung tâm y tế làm kính chắn giọt bắn chống dịch COVID-19
Yên Thành: Huyện đoàn Yên Thành phối hợp tặng quà cho khu cách ly tập trung cấp huyện.
Hoàng Mai: Tái chế lốp xe thành bồn rửa tay hỗ trợ học sinh phòng dịch
Đoàn Trường Đại học Y khoa Vinh góp sức trẻ chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19
Tuổi trẻ Kỳ Sơn: May khẩu trang để phát miễn phí cho người dân phòng chống Covid – 19
Đoàn Thanh niên Bộ đội Biên phòng tỉnh: Làm tốt công tác kêu gọi vận động, ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
  Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 0383.565.207 - Fax: 0383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Nguyễn Thị Thơm - Quyền Bí thư Tỉnh đoàn