Văn bản | Album ảnh | Liên hệ  
 
  FANPAGE FACEBOOK  
  VIDEO CLIPS  
Loading the player...
  CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP  
  HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN  

Văn phòng - 0383.565.207

Ban Tuyên giáo - 0383.844.572
Hôm nay: 12,487 | Tất cả: 26,001,287
  NỘI DUNG ĐANG TRIỂN KHAI  
  ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH > BÀI VIẾT  
Quế Phong: Tiếp tục thực hiện các giải pháp triển khai chế độ học tập lý luận, chính trị cho cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022
Tin đăng ngày: 21/10/2020 - Xem: 442
 

Thực hiện Quy định số 01 – QĐ/TWĐTN – BTC ngày 28/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn về chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018 – 2022; Kế hoạch số 63-KH/TĐTN-TCKT ngày 02/7/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Nghệ An về triển khai chế độ học tập lý luận chính trị đối với cán bộ Đoàn giai đoạn 2018-2022, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cấp chi đoàn đạt hiệu quả.

Mục đích của việc học tập lý luận chính trị là trang bị cho cán bộ Đoàn những kiến thức về Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và những vấn đề đặt ra đối với công tác thanh niên. Xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở có phẩm chất chính trị, bản lĩnh vững vàng, năng lực nghiệp vụ, đáp ứng vị trí công tác, cùng cấp ủy, chính quyền và nhân dân tham gia xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh và thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII và Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn tỉnh Nghệ An lần thứ XVII và Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện lần thứ XX, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh. Tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đồng chí Nguyễn Thị Hiệp - Bí thư Huyện đoàn trao đổi với các đồng chí cán bộ Đoàn cơ sở trong hội nghị học tập lý luận chính trị cho cán bộ Đoàn năm 2020.

Trong chỉ đạo triển khai thực hiện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã quán triệt cho đội ngũ cán bộ Đoàn từ huyện đến cơ sở phải xác định việc việc học tập lý luận chính trị là nghĩa vụ, trách nhiệm và quyền lợi của cán bộ Đoàn. Cán bộ Đoàn thường xuyên, tự giác và thực hiện nghiêm túc chế độ học tập lý luận chính trị; Việc học tập lý luận chính trị được thực hiện gắn với đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ hằng năm đối với cán bộ Đoàn. Đối tượng được xác định là: Cán bộ Đoàn giữ chức danh Bí thư Chi đoàn trở lên đặc biệt là cán bộ, lãnh đạo Cơ quan chuyên trách Huyện đoàn, Ban Thường vụ các cơ sở Đoàn trực thuộc.

Nội dung học tập liên quan các vấn đề: Lý luận về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng, các Nghị quyết của Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Các chỉ thị, nghị quyết của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng; Nghị quyết của Đại hội Đảng, nghị quyết của cấp ủy các cấp; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI; Các chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, các Nghị quyết, kết luận của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Trung ương Đoàn; Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn các cấp; Nghị quyết, kết luận chuyên đề của Tỉnh đoàn; Những vấn đề mới trong đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, công tác xây dựng Đảng, chính quyền, công tác dân tộc, tôn giáo, công tác thanh vận, tình hình thế giới, trong nước, địa phương, đơn vị và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên.

Ban Thường vụ Huyện đoàn đã giao cho cán bộ cơ quan Huyện đoàn theo điểm phân công phụ trách hàng năm, theo dõi chế độ học tập lý luận chính trị của cán bộ của các cơ sở, tổng hợp kết quả và báo cáo việc học tập lý luận chính trị cho Ban Thường vụ Huyện đoàn; giao cho Ủy ban kiểm tra Huyện đoàn tham mưu tổ chức kiểm tra, giám sát chất lượng học tập lý luận chính trị của cán bộ Đoàn; hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở trong việc xây dựng và thực hiện kế hoạch học tập lý luận chính trị. Tham mưu cho cán bộ Đoàn tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cấp huyện, cấp tỉnh theo Kế hoạch, tổ chức tuyên truyền về quy định học tập lý luận chính trị đến cán bộ Đoàn các cấp để thực hiện. Đối với các lớp bồi dưỡng cấp huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn mời các báo cáo viên là các đồng chí có chuyên môn hiện là lãnh đạo ở các cơ quan của Đảng, chính quyền trực tiếp thực hiện các chuyên đề. Ngoài ra để nâng cao chất lượng chất lượng học tập, Ban Thường vụ Huyện đoàn không ngừng đổi mới hình thức truyền tải thông qua xem tư liệu, bằng hình ảnh trực quan… kết hợp với phương pháp truyền thống nhằm tăng hiệu quả trong công tác truyền đạt các nội dung.

Một buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ lý luận trẻ huyện trong năm 2020

Ngày 24/10/2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã thành lập Câu lạc bộ lý luận trẻ huyện và thường xuyên tổ chức sinh hoạt theo định kỳ mỗi quý 01 lần. CLB Lý luận trẻ Quế Phong là mô hình tập hợp cán bộ, đoàn viên, thanh niên yêu thích và có khả năng nghiên cứu, trao đổi về lý luận, chính trị, trang bị cho đội ngũ cán bộ, đoàn viên, thanh niên khả năng lý luận, nghiên cứu về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản Việt Nam, về tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội trong giai đoạn mới; nâng cao khả năng hoạt động thực tiễn và khái quát thành lý luận khoa học; góp phần thực hiện thành công Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thanh thiếu nhi giai đoạn 2018 - 2022”.

Một buổi quán triệt, học tập các bài học lý luận cho đoàn viên năm 2020 do Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai

Đối với cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện, hiện nay, có 1 đồng chí có trình độ Trung cấp chính trị, 2 đồng chí có giấy chứng nhận cao cấp lý luận chính trị chờ được học hoàn chỉnh chương trình cao cấp. Tuy nhiên, trong năm 2020, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện kế hoạch và thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ để việc học tập lý luận, chính trị cho đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cấp huyện đạt hiệu quả.

Từ đó, thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, cơ quan đầu tuần, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách huyện Quế Phong được học tập lý luận chính trị với các chuyên đề: Thông tin về tình hình biển, đảo Việt Nam trong thời điểm hiện nay; tình hình thế giới, trong nước và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên; Bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới, Luật an ninh mạng thông qua bài giảng của Thường trực Huyện đoàn; chuyên đề: “Giải pháp phòng chống biểu hiện nhạt Đảng, khô Đoàn, rời xa chính trị” trong thanh niên giai đoạn hiện nay…

Một buổi tuyên truyền, quán triệt, học tập và sinh hoạt lý luận chính trị cho đoàn viên trường THPT Quế Phong do BTV Huyện đoàn và Đoàn trường tổ chức

Thông qua chuyên đề đã giúp cho cán bộ Đoàn nhận biết và xác định về vùng nội thủy, đường cơ sở, vùng lãnh hải, vùng tiếp giáp lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa thuộc vùng biển Việt Nam, chủ quyền của Việt Nam đối với 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa; vai trò, tiềm năng, thế mạnh của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và chủ trương, quan điểm của Đảng ta đối với vấn đề biển Đông. Từ đó hiểu rõ, nhận thức đúng về chủ quyền biển, đảo của nước ta, nâng cao ý thức, trách nhiệm của mình đối với nhiệm vụ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đấu tranh chống các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Bên cạnh đó, đội ngũ cán bộ Đoàn chuyên trách cũng được cung cấp nhiều thông tin về tình hình thế giới, trong nước và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra đối với công tác thanh niên, giúp cán bộ Đoàn có cái nhìn sâu sắc, tổng quát nắm rõ bản chất các vấn đề thời sự có tính chất phức tạp trong thời gian qua; từ đó, có thể định hướng tư tưởng trong đoàn viên, thanh niên. Các giải pháp phòng chống biểu hiện nhạt Đảng, khô Đoàn, rời xa chính trị” trong thanh niên giai đoạn hiện nay…

Học tập lý luận chính trị là một việc làm cần thiết, có vai trò quan trọng trong việc phát triển tư duy lý luận của con người. Học tập lý luận chính trị không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là nghĩa vụ và là biện pháp nhằm nâng cao năng lực, đạo đức, phẩm chất của người cán bộ Đoàn.

Đức Tình – Huyện đoàn Quế Phong.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khác:
Thái Hòa: Uỷ ban Kiểm tra Thị đoàn Thái Hòa làm tốt công tác kiểm tra giám sát chuyên đề năm 2021 (29/10/2021)
Kỳ  Sơn: Tổ chức tuyên truyền Luật thanh niên và 4 tiêu chí giá trị hình mẫu thanh niên trong thời kỳ mới. (28/10/2021)
Thái Hòa: Ban Thường vụ Thị đoàn tổ chức kiểm tra công tác Đoàn và phong trào TTN cuối năm 2021 (28/10/2021)
Thái Hòa: Thị đoàn Thái Hòa tổ chức hoạt động giám sát và phản biện xã hội năm 2021 (28/10/2021)
Quế Phong: Duy trì hiệu quả mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” và “Bến đò ngang an toàn” trên địa bàn năm 2021 (27/10/2021)
Quế Phong: 100% Đoàn trường THPT triển khai giải pháp đánh giá kết quả ĐVTN thực hiện 05 ngày tình nguyện trong năm 2021 (27/10/2021)
Quế Phong: Những hoạt động ý nghĩa nhằm giúp đỡ, hỗ trợ thân nhân, gia đình cán bộ, chiến sỹ đang công tác nơi biên giới, hải đảo năm 2021 (27/10/2021)
Quế Phong: Tiếp tục duy trì và xây dựng mới các tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh – sạch – đẹp năm 2021 (26/10/2021)
Quế Phong: Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới năm 2021 (26/10/2021)
Quế Phong: Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên trong tham gia xây dựng đời sống văn hóa mới tại các xã xây dựng nông thôn mới năm 2021 (26/10/2021)
Quế Phong: Phát huy vai trò của Đoàn thanh niên tham gia hỗ trợ xây dựng nông thôn mới (26/10/2021)
Nghệ An: Thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong học sinh, sinh viên (26/10/2021)
Quế Phong: Tăng cường công tác tuyên truyền giáo dục bảo vệ chủ quyền biển đảo, biên giới cho thanh thiếu nhi (26/10/2021)
Quế Phong: Đoàn thanh niên thị trấn Kim Sơn chung tay xây dựng đô thị văn minh năm 2021 (25/10/2021)
Quế Phong: Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các mô hình, giải pháp nâng cao chất lượng Bí thư chi đoàn trên địa bàn dân cư năm 2021 (25/10/2021)
  TIN MỚI  
Ban Thường vụ Đoàn Trường Đại học Vinh tổ chức mở lớp tập huấn, bồi dưỡng chức danh Bí thư chi đoàn đầu khóa 62 năm học 2021 - 2022
Thái Hòa: Sôi nổi các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Bác Hồ về thăm Nông trường Đông Hiếu (10/12/1961 - 10/12/2021)
Tuyên truyền, phổ biến kiến thức phòng ngừa vi phạm pháp luật trên không gian mạng và phòng, chống ma tuý cho sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc
Thành phố Vinh: Tổ chức chương trình “Sưởi ấm bản cao” năm 2021.
Tân Kỳ: Xung kích đi đầu trên tuyến đầu chống dịch
Thanh Chương: Đồng loạt ra quân ngày “Chủ nhật xanh” tháng 11
Đoàn trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Vinh tổ chức Cuộc thi tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2021.
Thái Hòa: Hưởng ứng ngày thế giới tưởng niệm nạn nhân tử vong vì tai nạn giao thông và tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật an toàn giao thông cho học sinh trên toàn thị xã
  ĐƠN VỊ ĐỒNG HÀNH  
  LIÊN KẾT QUẢNG CÁO  
 
 

Trang thông tin điện tử "TUỔI TRẺ NGHỆ AN"
Bản quyền thuộc Tỉnh đoàn Nghệ An.
Ghi rõ nguồn gốc “Website tinhdoannghean.vn” khi phát hành thông tin từ website này
Mọi chi tiết xin liên hệ Cổng Thông tin điện tử: tinhdoannghean.vn - Email: tinhdoannghean@gmail.com
Địa chỉ: Số 22 - Đường Trường Thi - Thành phố Vinh - Nghệ An
Điện thoại: 02383.565.207 - Fax: 02383.592.831
Trưởng Ban Biên tập: Đồng chí Lê Văn Lương - Bí thư Tỉnh đoàn